آدرس : کرمان-بلوار شیراز - خیابان حافظیه - بین حافظیه 9 و 11
تلفن : 0341-2444813 & 03412434737 SMS:3000436321
آدرس رايانامه : school phkschools ir